คุณสมยศ   โสภณพงษ์
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา :
– ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน :
● กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด (Thai Dry Ice Co.,Ltd.)

– Exclusive Dealer บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)
– ตัวแทนจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับการใช้งานดับเพลิง
——น้ำอัดลม เบียร์สด  และรับสร้างหมอกควันบนเวทีการแสดง งานอีเว้นท์เปิดตัวต่างๆ
● กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแก๊สซัพพลาย จำกัด (Thai  Gas  Supply Co., Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันก๊าด บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
● กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (Triple A Property Co.,Ltd.)   ประกอบธุรกิจอพาร์ตเม้นท์
ขนาด 120 ห้อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์